Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


ALGEMEEN


Art. 1. Dit huishoudelijk reglement regelt de zaken waarin de statuten van de vereniging, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad niet voorzien.


Art. 2. AlIe functies zijn onbezoldigd. Om het jaar vervallen drie bestuursfuncties volgens het hierna vermelde principe:

Nieuw gekozen bestuurders worden op het rooster van aftreden geplaatst van de bestuurders die zij vervangen. Voor het eerst zijn tijdens de Algemene vergadering van 2004 drie bestuurders herkiesbaar en dit eenmalig volgens Iottrekking. Het rooster van aftreden kan geraadpleegd worden op het secretariaat. De voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder mogen nooit in hetzelfde jaar uittredend zijn.


Art. 3. De functies van het Dagelijks Bestuur kunnen niet gecumuleerd worden.

Elke bestuurder is verantwoordelijkheid verschuldigd ten overstaan van de Raad van bestuur.

Alle bestuursfuncties worden jaarlijks door de Raad van bestuur vastgesteld.


Art. 4. Teneinde zoveel mogelijk leden te betrekken bij de werking van de Club worden een aantal commissies opgericht voor specifieke activiteiten. In elke commissie zetelt een lid van de Raad van Bestuur als voorzitter. Deze zal tijdens de bestuursvergaderingen verslag uitbrengen over de werking en de plannen van de commissie. De voorzitter van de club heeft van rechtswege zitting in elke commissie. Elke commissie kan voorstellen doen, de eindbeslissing blijft echter bij de Raad van Bestuur. Volgende commissies worden thans voorzien

- de tentoonstellingscommissie

- de fokcommissie

- de redactie van het clubblad

Deze opsomming heeft géén beperkend karakter en kan worden uitgebreid of gewijzigd naargelang de noodzaak.
OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIES VAN DE RAAD VAN BESTUUR.


Art. 5. De voorzitter, van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur, van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene vergaderingen. Hij regelt de volgorde van behandeling der zaken op de diverse vergaderingen en zorgt voor de handhaving van de Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten. Hij ondertekent de kasverslagen en de goedgekeurde notulen van deze vergaderingen.


Art. 6. De ondervoorzitter, vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. Hij vervangt de voorzitter bij diens ontslag als voorzitter of als bestuurder. Hij heeft dan dezelfde rechten en plichten. Hij houdt bestendig een inventaris bij van alles wat de vereniging in eigendom bezit en is hiervoor verantwoordelijk. Hij houdt zich eveneens bezig met de keuze van de aankopen in overleg met de Raad van Bestuur.


Art. 7. De secretaris, voert alle briefwisseling van de vereniging, waarvan hij kopie houdt en op elke vergadering van de Raad van Bestuur verslag over uitbrengt. Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent de activiteiten van de vereniging. Dit verslag zal na goedkeuring van de Raad van Bestuur op de dagorde worden geplaatst van de Algemene vergadering. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve kant van alles wat de vereniging organiseert. Hij houdt genummerd de verslagen bij van alle door de vereniging gehouden vergaderingen evenals de kasverslagen.


Art. 8. De penningmeester, is verantwoordelijk voor de gelden en de geldmiddelen van de vereniging. Voor het doen van de uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen heeft hij de goedkeuring(Zie art. 16 van de Statuten) nodig van de Raad van Bestuur. Hij is belast met het bijhouden van het kasboek en legt op de jaarlijkse Algemene Vergadering (A..V.) verantwoording af over het beheer. Hij bezorgt op elke vergadering van de Raad van Bestuur aan alle bestuurders een afschrift van het periodiek kasverslag waarvan het origineel, na goedkeuring, door twee bestuursleden wordt ondertekend. Hij zorgt voor de financiële afwikkeling van ieder door de vereniging gehouden manifestatie. Het kasboek en de verantwoording hiervan; door middel van kasbewijzen, rekeningen en dergelijke; wordt vooraf aan een onderzoek onderworpen door de kascommissie. De goedkeuring van het kasboek door de A..V. wordt beschouwd als ontheffing van de penningmeester over diens beheer van het afgelopen jaar. Van alle door de vereniging aanvaarde leden houdt hij een alfabetisch en numeriek klassement bij. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de ledenlijst, voor de opname van de nieuwe leden (na goedkeuring), voor de inning der lidgelden en het doorgeven van de nieuwe leden aan het secretariaat.


Art.9. Pupbemiddeling, deze mag geen fokker zijn van de Perro De Agua Español.


Art. 10. De overige niet in functie benoemde bestuurders hebben als taak de anderen te helpen en bij te staan in de uitvoering van hun functie.


Art.11. AlIe bestuurders verbinden er zich toe om bij het beëindigen van hun functie de onder hun bevoegdheid zijnde verenigingsstukken aan het Dagelijks Bestuur binnen de 14 dagen over te maken.


OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIES VAN DE COMMISSIES


Art.12. De verantwoordelijke van de tentoonstellingscommissie is verantwoordelijk heeft als taak het organiseren van allerlei manifestaties en dit in overleg met de leden van de tentoonstellingscommissie.


Art. 13. De redacteur is verantwoordelijk voor het clubblad.


Art.14. De verantwoordelijke van de fokcommissie zorgt ervoor dat het Fokreglement strikt wordt toegepast, hij organiseert samen met de andere commissieleden jaarlijks minstens één fokdag en zorgt voor de begeleiding en voorlichting van de leden bij hun fokplannen.


Art.15. Elk lid kan zich voorstellen om lid te worden van één der commissies, het aanvaarden van dit voorstel ligt echter alleen in de macht van de Raad van Bestuur. Uit elke commissie zal één commissielid afgevaardigd worden in de redactiecommissie.LIDMAATSCHAP


Art.16. Een lid dat zijn lidgeld niet betaald heeft voor dat boekjaar wordt beschouwd als ontslagnemend en kan pas opnieuw als lid van de vereniging toegelaten worden wanneer de achterstallige bijdragen aangezuiverd zijn.

       

Art.17. Het eerste jaar wordt je toetredend lid hiermede heb je dezelfde rechten en plichten als de effectieve leden doch geen stemrecht. Na het eerste jaar word je automatisch effectief lid. Juniorleden hebben geen stemrecht.


Art.18. Toegetreden Leden die worden goedgekeurd door de Raad van bestuur na 1 September van dat jaar hoeven enkel 10 € te betalen en  hun lidgeld voor het volgend jaar te betalen.

               

Art.19. De voordelen van lidmaatschap zijn:

Mogelijkheid tot deelname aan alle activiteiten georganiseerd door de Club.

Abonnement op het  clubblad

Fokadvies en pupbemiddeling.

Mogelijkheid tot het bijwonen van de driemaandelijkse informatieve

voordrachten.

Toegang tot de Database.

Vermindering op het abonnementsgeld van het maandblad” Woef”


VERGADERINGEN.


Art.20. De Raad van Bestuur vergadert minstens zes keer per jaar. Om geldig te vergaderen dient minstens de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig te zijn. Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur bepaalt de voorzitter de plaats en datum van de volgende vergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter en ondervoorzitter neemt in eerste instantie de secretaris de functie waar, en in tweede instantie de penningmeester. Bij afwezigheid van het Dagelijks Bestuur wordt de vergadering uitgesteld. De secretaris verstuurt het verslag van de vergadering binnen de tien dagen na de vergadering aan al de leden van de Raad van Bestuur.


Art.21. leder lid heeft het recht punten voor de dagorde van de A.V. in te   dienen bij de secretaris. De Raad van Bestuur beslist of deze worden opgenomen. Een voorstel ondertekend door minstens 10 % van alle leden hoeft geen toestemming van de Raad van Bestuur. Alle voorstellen dienen minstens twee maanden voor de A.V. in het bezit te zijn van het secretariaat.


Art.22. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelgevallen beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk dan wel mondeling zal geschieden en bepaalt hij de wijze waarop deze schriftelijke stemming zal worden gehouden.


Art.23. Een blanco stem is een geldige stem maar wordt niet toegekend aan de kandidaten. (zie art 27)


VERKIEZING VAN DE RAAD VAN BESTUUR


Art.24. Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven plaatsen, worden benoemd geacht, zij die de meeste stemmen bekwamen, met dien verstande dat elke kandidaat minstens de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen moet behalen. Indien na een eerste stembeurt blijkt dat niet alle plaatsen bezet zijn grijpt maximum een tweede stemronde plaats onder de kandidaten die in de eerste stemronde niet verkozen zijn.

Leden uit hetzelfde gezin, of zij die onder hetzelfde dak wonen, kunnen niet allebei lid zijn van het dagelijks bestuur.


Art. 25. Bij staking van stemmen is de uittredend bestuurder verkozen boven een nieuwe kandidaat. Indien het gaat om twee uittredende bestuurders, of twee nieuwe kandidaten is het oudste lid in dienstjaren gekozen. Indien deze criteria nog geen oplossing bieden is het oudste lid in leeftijd gekozen.


Art.26. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Mochten alsdan wederom de stemmen staken, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.


Art.27. Ongeldige stemmen ondertekend, onduidelijk of iets anders bevattend dan de naam van de kandidaat of wat door de voorzitter verzocht werd komen niet in aanmerking. Ongeldige stemmen worden beschouwd als niet uitgebrachte stemmen.


VERKIEZING VOOR DE KASCOMMISSIE


Art.28. De kascommissie wordt verkozen uit en door de effectieve leden. Zij bestaat uit twee effectieve leden en een reservelid. Elk jaar wordt een nieuw reservelid verkozen. Het vorig reservelid neemt de plaats in van het effectief lid dat twee jaar deze functie heeft uitgeoefend. Elk aftredend effectief lid komt de eerstvolgende twee jaar niet in aanmerking voor herkiezing. Om deze procedure te starten zal eenmalig het lot beslissen wie voor het eerst aftredend is.ALLERLEI


Art.29. In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, heeft de Raad van Bestuur het recht die maatregelen te treffen die het om bestwil nodig acht.


Art.30. Tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan alleen worden overgegaan door de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.